Положення про Департамент


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

10.10.2018 № 539

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент з питань цивільного захисту населення
Запорізької обласної державної адміністрації

1. Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою Запорізької обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), входить до складу облдержадміністрації, підпорядковується голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний центральному органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.
Повне найменування: Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації.
Скорочене найменування: Департамент з питань ЦЗН Запорізької облдержадміністрації.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Кодексом цивільного захисту України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є:

 • реалізація державної політики у сфері цивільного захисту на території Запорізької області;
 • здійснення функцій постійно діючого органу управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Запорізької області (далі – територіальна підсистема);
 • забезпечення виконання завдань створеними територіальними підсистемами та їх ланками.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань та у визначеному чинним законодавством порядку:

 1. організовує виконання Конституції і законів України, Кодексу цивільного захисту України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 3. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного та культурного розвитку Запорізької області;
 4. вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;
 5. виконує функції розпорядника бюджетних коштів за відповідними напрямами, забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає й подає в установленому порядку фінансову звітність;
 6. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 7. розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;
 8. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 9. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів наказів керівника апарату облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 10. бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 11. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
 12. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 13. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 14. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 15. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 16. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 17. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 18. здійснює функції постійно діючого органу управлінця цивільного захисту територіальної підсистеми;
 19. забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснення функцій робочого органу (секретаріату) такої комісії;
 20. забезпечує готовність органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми до дій за призначенням;
 21. розробляє та подає на затвердження плани діяльності територіальної підсистеми, інші плани у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням;
 22. розробляє проекти регіональних програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надання цих програм у встановленому порядку на затвердження, забезпечення моніторингу їх реалізації;
 23. організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;
 24. забезпечує створення і належне функціонування регіональних систем оповіщення цивільного захисту;
 25. забезпечує здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;
 26. забезпечує підготовку пропозицій щодо утворення регіональних та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;
 27. здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;
 28. надає методичну допомогу органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;
 29. забезпечує організацію навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
 30. координує діяльність навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, погодження робочих навчальних програм з функціонального навчання у сфері цивільного захисту;
 31. здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;
 32. здійснює заходи радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;
 33. здійснює підготовку пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту для подання їх центральному органу виконавчої влади з питань цивільного захисту;
 34. здійснює підготовку пропозицій щодо віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також тих, що знаходяться у приватній власності, до категорії цивільного захисту та надання їх переліку на затвердження у встановленому порядку;
 35. визначає потреби та організацію завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки І і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;
 36. організовує та здійснює заходи з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 37. організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;
 38. визначає потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, планування та організацію роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організацію його укриття;
 39. забезпечує підготовку рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;
 40. організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту;
 41. організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту, з фонду таких споруд;
 42. забезпечує надання на запити замовників вихідних даних та вимог до завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації та участь у підготовці вихідних даних для розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації;
 43. забезпечує підтримання у готовності пунктів управління обласної державної адміністрації, їх обладнання засобами управління, організацію оперативно-чергової служби в цілодобовому режимі;
 44. у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми (ланки):
  – забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки), а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;
  – забезпечує формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;
  – забезпечує підготовку розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;
  – забезпечує організацію функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;
  – забезпечує уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;
  – забезпечує уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;
  – бере участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, підготовці пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;
 45. у режимі надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми (ланки):
  – забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки), а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;
  – забезпечує підготовку розпорядчих документів щодо переведення територіальної підсистеми (ланки) у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;
  – забезпечує організацію робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;
  – здійснює постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
  – бере участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  – бере участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;
  – бере участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;
  – бере участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
  – організовує безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
  – забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;
 46. у режимі надзвичайного стану – виконання завдань відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»:
  – контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
  – безпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
  – організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
  – забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
  – забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за їх збереженням в Департаменті;
  – бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
  – забезпечує захист персональних даних;
  – організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;
  – здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
 3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі;
 4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 6. брати участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок;

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту в установленому законодавством порядку.

8. Директор Департаменту:

 1. здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у Департаменті;
 2. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;
 3. подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент;
 4. затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
 5. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;
 6. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
 7. звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
 8. може входити до складу колегії облдержадміністрації;
 9. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
 10. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 11. представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;
 12. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
  Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;
 13. подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 14. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;
 15. здійснює добір кадрів;
 16. призначає на посаду та звільнює з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;
 17. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які виконують функції з обслуговування, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;
 18. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
 19. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
 20. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 21. здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженням голови облдержадміністрації, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

10. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно- правовими актами у сфері державної служби, посадовими інструкціями, цим Положенням, порушення правил внутрішнього службового розпорядку Департаменту, а також за порушення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та інше порушення службової дисципліни державні службовці Департаменту притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».

11. Директор Департаменту має заступників.
Заступники директора Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджуються головою облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту в установленому законодавством порядку.

14. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством, та інших джерел незаборонених законом.

15. Департамент є неприбутковою установою.

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату                                                                                       З.БОЙКО